Opći uvjeti uporabe


Opći uvjeti uporabe sustava E-RAČUNI i internet stranice e-racuni.com. Pristupom na stranice sustava E-RAČUNI prihvaćate Opće uvjete uporabe. Opći uvjeti uporabe vrijede za sve korisnike i posjetitelje. Ako se ne slažete sa bilo kojom točkom, nemojte koristiti sustav E-RAČUNI.

Opredjeljenje pojmova

  • KORISNIK je pravna osoba i sve fizičke osobe koje u njenom imenu koriste internetske stranice i/ili informacijske sisteme tvrtke E-RAČUNI d.o.o.
  • DAVATELJ USLUGA je društvo E-RAČUNI d.o.o., koje na svojim internestkim stranicama nudi mogućnost korištenja informacijskog sistema e-računi http://hr.e-racuni.com/erhr/WikiPage.
  • PRODUKT su sve internetske stranice tvrtke E-RAČUNI d.o.o., ključno s informacijskim sistemima i internetskim uputama.

Prijava

Korisnik se obavezuje, da se neće lažno predstavljati i neće neovlašteno koristiti sustav E-RAČUNI. U slučaju zlouporabe sustava E-RAČUNI davatelj usluga pridržava pravo ukidanja korisničkog imena i zaporke bez prethodne obavijesti korisnika.

Uporaba

Davatelj usluga održava sustav E-RAČUNI na način da je dostupan 24 sata na dan tijekom cijele godine. Sustav E-RAČUNI djeluje u okviru specifikacija i namjene programa, na način koji je sa strane davatelja usluga opisan u uputstvu za uporabu, bazi znanja ili drugim javno dostupnim dokumentima. Davatelj usluga ne preuzima odgovornost za smetnje i prekide u telekomunikacijskoj mreži ili zbog drugih okolnosti na koje davatelj usluga ne može utjecati. Davatelj usluga ne preuzima odgovornost za eventualne probleme ili nastale štete pri uporabi sustava E-RAČUNI, koje proizlaze zbog neodgovarajuće opreme korisnika ili neadekvatne uporabe iste. Davatelj usluga ne odgovora za moguću štetu nastalu zbog nemogućnosti pristupa sustavu E-RAČUNI iz gore navedenih razloga.

Korisnička podrška

Korisnici, koji davatelju usluga plaćaju uporabu sustava E-RAČUNI, imaju pravo na mrežnu podršku tijekom uporabe plaćene usluge. Ponuditelj takvim korisnicima osigurava podršku, koja obuhvaća:

  • ispravak grešaka u izvođenju programske opreme davatelja usluge,
  • pojašnjenja u svezi rada programa putem elektroničke pošte na adresi podrške, mailto:info.hr@e-racuni.com.

Za potrebe pružanja korisničke podrške, davatelj usluge daje korisniku na uporabu dodatnu aplikaciju "HelpDesk", koja omogućuje upis otkrivenih grešaka odnosno zahtjeva za prilagođavanjem i uvid u tijek otklanjanja programskih grešaka u sustavu E-RAČUNI. HelpDesk je integriran u sustav E-RAČUNI pod poveznicom HelpDesk. Davatelj usluga korisnicima sustava E-RAČUNI ne nudi korisničku podršku preko telefona korisnicima koji nisu ugovornici usluge.

Korisnik se obvezuje, da će davatelju usluga uvijek, u najkraćem mogućem roku, izvijestiti o otkrivenim greškama u programu ili u podatcima na mrežnim stranicama davatelja usluga, te mu tako omogućiti njihovo pravovremeno otklanjanje. Davatelj usluga se obvezuje, da će uočene greške u programu i podatcima otkloniti u najkraćem mogućem vremenu. Davatelj usluga nije odgovoran za štetu, koju bi korisnik mogao pretrpjeti uslijed grešaka u programu ili podatcima.

Plaćanje i troškovi uporabe produkta

Definirane funkcije programa dostupne su samo uz plaćanje. Za uporabu plativih funkcionalnosti proizvoda korisnik mora svaki puta unaprijed uplatiti za uporabu pojedine funkcije proizvoda (prepaid modus uporabe).

Davatelj usluga će naplatiti troškove korištenja sustava E-RAČUNI sukladno s cjenikom koji vrijedi na dan korištenja usluga i prema pretplatničkom paketu kojeg je ugovorio pretplatnik.

Povrat uplaćenih sredstava

U slučaju reklamacije ili prekida pretplate, davatelj usluga će pretplatniku vratiti preplaćene iznose, najviše do ukupnog neiskorištenog iznosa uplaćenih sredstava ili do visine nekorištene pretplaćene usluge. Povrat uplaćenih sredstava nije moguć, ako je plativa funkcionalnost proizvoda već korištena. Korisnik je u tom slučaju, u okviru prethodnog probnog razdoblja, već imao mogućnost provjeriti rad programa pa stoga nema pravo na povrat uplaćenih sredstava zbog neispunjenih očekivanja u svezi s radom programa.

Sigurnost pristupa, povjerljivost i zaštita podataka

Davatelj usluga za svoje potrebe ima pravo voditi statistiku pristupanja i uporabe sustava E-RAČUNI. Davatelj usluga će koristiti sva raspoloživa tehnički i ekonomski opravdana rješenja, kako bi zaštitio poslovne podatke korisnika od neovlaštenog pristupa trećih osoba. Davatelj usluga ni u kom slučaju nije odgovoran, ako treća osoba uspije doprijeti do tih podataka na bilo koji način, legalan ili nelegalan (odlukom suda, provalom itd.)

Davatelj usluga će se pobrinuti, da svi interni suradnici budu upoznati s postupcima i pravilima o sigurnosti podataka. Za osiguranje neophodne zaštite podataka, korisnik se obvezuje da će se sam pobrinuti za sigurno pohranjivanje svih svojih korisničkih imena i zaporki, te da ih ni u kojem slučaju neće proslijediti drugim pravnim i fizičkim osobama. U slučaju da dođe do krađe zaporki ili se ista zagubi, korisnik je o tome dužan odmah izvijestiti davatelja usluga, koji mu može pomoći u dodjeljivanju novih zaporki i u detektiranju upada u njegove podatke. U slučaju nepoštivanja pravila o sigurnosnom postupanju s pristupnim zaporkama, korisnik sam snosi odgovornost za svu štetu koju bi mogao pretrpjeti radi uništavanja ili otkrivanja njegovih poslovnih podataka.

Limitirana odgovornost

Davatelj usluga izjavljuje da su svi podatci i usluge koje nudi na svojim mrežnim stranicama, dostupni takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva o njihovoj upotrebljivosti i pravilnosti za posao odnosno namjenu za koju ih korisnik ili pretplatnik koristi. Pretplatnik koristi podatke na mrežnoj stranici davatelja usluga na vlastitu odgovornost. Davatelj usluga nije odgovoran za nikakvu posrednu ili neposrednu štetu koja bi korisniku ili pretplatniku mogla nastati zbog uporabe podataka i/ili usluga na mrežnim stranicama davatelja usluga odnosno zbog mogućih grešaka ili netočnih podataka, koji bi se našli na mrežnim stranicama davatelja usluga.

Davatelj usluga se trudi na svojim mrežnim stranicama osigurati maksimalnu tehničku ispravnost. Davatelj usluga nije odgovoran za nikakvu neposrednu ili posrednu štetu ili neprijatnost, koja bi kod korisnika mogla nastati zbog mogućih tehničkih poteškoća ili prekida rada.

Davatelj usluga garantira za odgovarajuću opremu samo sa svoje strane i nikako nije odgovoran za bilo koju nepravilnost ili nezakonitost, koja bi nastala zbog neodgovarajuće opreme ili postupanja od strane korisnika.

Poveznice na druge internetske stranice

Neke poveznice na mrežnim stranicama davatelja usluga vode do drugih mrežnih stranica, kojima davatelj usluga ne upravlja, ne kontrolira ih i ne provjerava njihov sadržaj. Davatelj usluga nudi te poveznice samo kao koristan dodatak. Navedene poveznice ne predstavljaju odobravanje uradaka, usluga ili informacija koje se nalaze na povezanim stranicama od strane davatelja usluga i ne podrazumijevaju njegovu bilo kakvu povezanost s onima koji te stranice nude ili njima upravljaju.

Završne odredbe

Davatelj usluga može izmijeniti opće uvjete poslovanja ili cjenike bez prethodne suglasnosti od strane korisnika ili pretplatnika. U slučaju da se korisnik ili pretplatnik ne slaže s izmijenjenim općim uvjetima uporabe ili cjenikom može otkazati pretplatnički odnos.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove nastale iz međusobnog odnosa rješavati dogovorno. U slučaju da sporazum nije moguć, za rješavanje spora nadležan je Općinski sud u Bujama. Za sve pravne odnose koji proizlaze iz ovih uvjeta primjenjuju se pravni propisi Republike Hrvatske.

Umag, 1.1.2008

E-RAČUNI d.o.o.